ऐन,कानुन,निर्देशिका

दस्तावेज प्रकाशित मिति
पर्यटनसँग सम्बन्धित स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७७ पर्यटनसँग सम्बन्धित स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७।०७८.pdf Wed, 09/23/2020 - 14:59
नविन उद्यम स्थापनाका लागि अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ नवीन उद्यम स्थापनाका लागि अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf Fri, 05/15/2020 - 16:32
रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन आदेश २०७६ रामारोशन क्षेत्र पर्यटन.pdf Tue, 01/21/2020 - 11:22
सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका- २०७६ निर्देशिका_1.pdf Mon, 12/30/2019 - 14:15
प्रादेशिक ओधोगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रादेशिक ओधोगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf Sat, 07/20/2019 - 10:14
सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७५ सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७५_0.pdf Sat, 07/20/2019 - 10:11
सुपथ मूल्य पसल एवम् लघु तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका,२०७६ निर्देशिका, २०७६.pdf Tue, 05/28/2019 - 13:39
खप्तड पर्यटन विकास समिति गठन अादेश २०७५ खप्तड पर्यटन विकास समिति गठन अादेश २०७५ 12-4 Final.pdf Thu, 04/04/2019 - 19:49
नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, फाइनल २०७५.pdf Thu, 04/04/2019 - 19:47
MEDPA सन्चालन निर्देशिका MEDPA Guideline 2070.pdf Wed, 02/06/2019 - 12:27