रा.प. द्वितीय प्रा. (उपसचिव) स्वायल एण्ड कन्जरभेसन समूह कामकाज गर्न खटाइएको |