गरिवि निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालनको लागि आ.व. ०७६।७७ का लागि व्यवसाय प्रदायक संस्थाहरुको प्रारम्भिक छनौट सुचि प्रकाशन गरिएको सूचना