हरेक निर्वाचन क्षेत्र २ नवीन उद्योग स्थापनाका लागि अनुदान सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना