मिति २०७७।०६।३० गतेको प्रदेश सरकार (सचिवस्तर) निर्णयानुसार सरुवा तथा कामकाजमा खटाईएका कर्मचारीहरुको विवरण