सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ को मस्यौदा