जानकारी

शिर्षक दस्तावेज मिति
नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० को प्रदेशस्तरीय पर्यटन प्रबर्द्धन समितिको बैठक सम्बन्धी सुचना २. प्रदेशस्तरीय पर्यटन प्रबर्द्धन समितिको बैठक सम्बन्धी सुचना.pdf 10/22/2019 - 17:26
नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० को प्रदेशस्तरीय पर्यटन प्रबर्द्धन समितिका पदाधिकारीहरू को नामावली १. नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० प्रदेशस्तरीय पर्यटन प्रबर्द्धन समिति.pdf 10/22/2019 - 17:24
TOR TOR_new.pdf , Format_Technical & Financial-Proposal.pdf 09/19/2019 - 12:05
गरिवि निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालनको लागि आ.व. ०७६।७७ का लागि व्यवसाय प्रदायक संस्थाहरुको प्रारम्भिक छनौट सुचि प्रकाशन गरिएको सूचना suchana.pdf 09/19/2019 - 11:55
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वायनका लागि आशयपत्र (Expression Of Interest) आव्हान गरिएको सूचना २०७६|०७७ EOI_Notice Detail_MEDPA_Sudoorpachshim.pdf 07/30/2019 - 07:41
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आशयपत्र फाराम २०७६|०७७ EOI Formate_MEDPA_Sudoorpachshim.pdf 07/30/2019 - 07:39
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमशिलताको माध्यमबाट उद्यमी श्रृजना गर्न ईच्छुक व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्था छनौट गर्न आशयपत्र आह्वानको लागि तयार गरिएको कार्य क्षेत्रगत सर्त Terms of Reference (TOR) २०७६|०७७ EOI_TOR_MEDPA_Sudoorpachshim_0.pdf 07/30/2019 - 07:37
प्रादेशिक ओधोगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रादेशिक ओधोगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf 07/20/2019 - 10:14
सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७५ सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७५_0.pdf 07/20/2019 - 10:11
लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापना तथा प्रवर्द्धन सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना न. ०२/२०७५/०७६ दस्तावेज.pdf 06/04/2019 - 11:48