स्नातकोत्तर/स्नातक तहका विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुसन्धानको लागी प्रारम्भिक नतिजा